STADGAR

§1 Namn och ändamål
Svensk-Grekiska föreningen i Linköping, är en politisk och religiös obunden förening som välkomnar alla som medlemmar i föreningen som respekterar och tar hänsyn till varandras olikheter inom föreningen och i det mångkulturella samhället.
Föreningens ändamål är att vara ett stöd och en plattform för personer som kommit till Linköping från Grekland och att vara en mötesplats för dem som delar föreningens demokratiska principer.
Föreningen verkar också för att motverka diskriminering i alla dess former.
Svensk-Grekiska föreningen i Linköping vill verka för kulturella och generationsövergripande möten mellan personer i Linköping.
Svensk-Grekiska föreningens verksamhet i Linköping ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.
Föreningen är partipolitisk obunden, men kan däremot verka och delta i aktiviteter av politisk karaktär men inte av partipolitisk sådan.
Föreningen är medlem i Grekiska Riksförbundet.
Föreningen förhåller sig alltid neutral och autonom gentemot regeringar, religiösa organisationer, privata företag och administrativa myndigheter.
Föreningen fungerar och verkar enligt de demokratiska principerna.
Föreningen ska verka för att erbjuda hjälp med modersmålsundervisning i det grekiska språket och också lära ut det grekiska språket och sprida kännedom om den grekiska kulturen och samhället för dem som är intresserade.

§2 Säte
Föreningens säte är Linköping och dess närområde.

§3 Medlemskap
Den som respekterar och förhåller sig till föreningens stadgar samt betalar medlemsavgift kan bli medlem i föreningen. Varje medlem äger en röst på möten.

§4 Medlemsavgift
Föreningens årsmöte beslutar om medlemsavgifter. Styrelsen beslutar om serviceavgifter och villkor för av föreningen tillhandahållna tjänster.

§5 Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse om minst 5 personer. Antalet ledamöter skall vara udda antal jämte högst lika många suppleanter för dessa. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot/ledamöter, samt suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet, för nästkommande år fram till nästa årsmöte. Styrelsen sammanträder när så behövs, dock minst 4 gånger/år.
För giltigt beslut i styrelse fordras att en majoritet av de närvarande ledamöterna röstar för beslutet. Vid lika röstetal, förutom i tvingande ärenden enligt föreningslagen, har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera en eller flera personer.

§6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen bemyndigar därtill samt i övrigt i den omfattning och på det sätt styrelsen bestämmer.

§7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår (01-01 – 12-31).

§8 Granskning
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet för tiden fram till nästkommande ordinarie årsmöte 2-3 revisorer.

§9 Handlingar
Styrelsen ska senast den 31 januari överlämna erforderliga redovisningshandlingar till revisorerna.

§10 Revisionsberättelse
Revisorn/revisorerna ska efter verkställd revision avge en undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen ska överlämnas till styrelsen senast den 15 februari.

§11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska äga rum före utgången av mars månad. Årsredovisning, verksamhetsberättelse, stadgar och styrelsens svar på inkomna motioner samt budget och verksamhetsplan för kommande år ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast 2 veckor före årsmötet.

§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär.

§13 Kallelse
Kallelsen till ordinarie årsmöte sker genom brev eller epost. Kallelse ska vara skickad tidigast 4 och senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och tidigast 4 senast 1 vecka före extra årsmöte.

§14 Ärenden vid årsmöte
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare samt justerare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret.
 5. Revisorns berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om årsavgift.
 8. Av styrelsen hänskjutna frågor.
 9. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
 10. Övriga ärenden
 11. Val av valkommitté
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Avslutning

§15 Motioner
Medlem som vill få ärende(motion) behandlad vid årsmöte ska skriftligen till styrelsen anmäla detta senast en vecka förre årsmötet.

§16 Omröstning
Omröstningen vid årsmöte sker öppet. Val sker öppet om ingen röstberättigad begär annat. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning.

§17 Förslags och rösträtt
Rätt att delta i årsmötesöverläggningar och framställa förslag tillkommer medlemmar som finns upptagna i röstlängd. Alla beslut vid årsmöte utövas av närvarande medlemmar, upptagna i röstlängd. Röstberättigad medlem får som ombud genom fullmakt endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftligt dagtecknad och gäller endast för årsmötet.

§18 Överskott
Föreningens överskott balanseras i ny räkning om inte årsmötet beslutar annat.

§19 Uteslutning
Medlem som av vårdslöshet eller uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen och dess demokratiska principer får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan.

§20 Utträde
Ej betald medlemsavgift räknas som utträde ur föreningen.

§21 Ändring av stadgar
Ändring av eller tillägg till stadgarna skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara årsmöte.
Beslut om stadgeändring ska godkännas av minst två tredjedelar av de närvarande. Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild aktiv medlem.
Innan sammanträde där stadgeändring behandlas ska medlemmarna ha fått tillfälle att ta del av förslagen tre veckor innan det planerade mötet.

§21 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen ska beslutas på två varandra följande medlemsmöten Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild aktiv medlem.
Innan sammanträde där stadgeändring behandlas ska medlemmarna ha fått tillfälle att ta del av förslagen tre veckor innan det planerade mötet.
Beslut om upplösning av föreningen ska godkännas av minst två tredjedelar av de närvarande. Dock måste 50 % av föreningens aktiva medlemmar vara närvarande på mötet.

§21 Tillgångar vid upplösning
Vid upplösning av föreningen ska de behållna tillgångarna skänkas till välgörande ändamål i enlighet med styrelseförslag.

§22 Tvist
Tvister mellan föreningen å ena sidan samt styrelseledamot, styrelsen eller medlem å andra sidan ska avgöras enligt lagen om skiljemän.