Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη - Νέα της Πρεσβείας
Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος 2019

Η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στην Ε.Ε. για τις Ευρωεκλογές 2019, θα διεξαχθεί, το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Για λεπτομέρειες όσον αφορά την ακριβή διεύθυνση του ή των εκλογικών τμημάτων θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων στις Ελληνικές Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος των κρατών αυτών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι Στις Ευρωεκλογές 2019 μπορούν να ψηφίσουν για πρώτη φορά όσοι συμπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ΄Ελληνα εκλογέα κατοίκου χώρας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από υπάλληλο του Προξενείου. Για την επίσπευση της διαδικασίας θα συνιστούσαμε την πρώτη επιλογή, δηλαδή την συμπλήρωση της αίτησης από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στα Άμισθα Γενικά Προξενεία, στο Γκέτεμποργκ και στο Μάλμε, για οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση της Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος. Κατόπιν ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει και τα τρία αντίτυπα στο αρμόδιο Προξενείο, μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του (θα πρέπει να επιδεικνύεται και το πρωτότυπο του διαβατηρίου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Επίσης, οι αιτήσεις, μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, θέμα υγείας,, ηλικίας κ.λ.π.) ΜΟΝΟ στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Στοκχόλμη, Kommendörsgatan 16 BOX 55565, SE-102 04 Stockholm.

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Στοκχόλμη, τόσο κατά την διάρκεια υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων, όσο και μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους (Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019) θα ενημερώνει, ανελλιπώς, τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ακολουθητέα διαδικασία μετά την λήψη των εκλογικών καταλόγων που θα συνταχτούν από την Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών (ακριβή τόπο διεξαγωγής των Ευρωεκλογών, ώρες λειτουργίας του Εκλογικού Τμήματος, κλήρωση μελών Εφορευτικής Επιτροπής κ. λ. π.). Στις ιστοσελίδες της Πρεσβείας ( https://www.mfa.gr/sweden/presveia/ ) και του Υπουργείου Εσωτερικών ( www.ypes.gr ) θα βρίσκετε πάντοτε πληροφορίες που αφορούν στην διαδικασία προετοιμασίας και διενέργειας των Ευρωεκλογών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής:

Eυροεκλογές 2019-Πληροφορίες σε μορφή PDF